کارت خرید (0)

کارت خرید

 • کارت خالی
 • مجموع :0 ﷼
نمایش کارت

صداهای مشابه در انگلیسی

منظور از صداهای مشابه در انگلیسی چیست؟ بسیاری از صداهایی که ما در هنگام حرف زدن ادا می کنیم، حالت دهان ما را به شکل مشابهی در می آورند. اما چرا صداهای نهایی متفاوت از هم هستند؟ این جا، زمانیست که شما نقش تارهای صوتی را در ادا کردن حروف می آموزید. صداهای مشابه در انگلیسی معمولا دارای حرکت دهانی یکسانی هستند اما در لرزش تارهای صوتی متفاوتند.

Do you want to sound like a native speaker? Practice your pronunciation with me! P, F, B, and V can be difficult to pronounce, especially since some languages do not have these exact sounds in their alphabet. In this lesson I will teach you how to easily start pronouncing these letters correctly. You’ll also learn the difference between voiced and unvoiced letters. Improve your pronunciation of English words with me, Ronnie! and learn some similar sounds in English!

آیا می خواهید مانند سخنگویی بومی به گوش برسید؟ تلفظتان را با من تمرین کنید! P، F، B و V می توانند در تلفظ بسیار مشکل باشند، به خصوص از آنجایی که برخی زبان ها دقیقا این صداها را در الفبایشان ندارند. در این درس من به شما می آموزم که چگونه به راحتی شروع به تلفظ درست این حروف کنید. همچنین شما تفاوت میان حروف صدادار و بی صدا را یاد خواهید گرفت. تلفظ لغات انگلیسی تان را با من، رانی، بهبود ببخشید! و کمی صداهای مشابه انگلیسی را یاد بگیرید!

 

TRANSCRIPT

We
lcome to the pronunciation lesson with Ronnie. That took me a bit, but I've gotten it now. Today, I'm going to teach you the differences between one, two, three, four letters in English that are very difficult. But after you hear and see this lesson, it's going to be a lot easier for you. Again, with most letter sounds in English, the reason why it's so difficult is because in your language, maybe you do not have this sound at all. Or the sounds in your languages are very, very similar. So instead of saying a P, it's a mix between a P and an F.

به درس تلفظ با رانی خوش اومدین. اون یه ذره برام طول کشید، ولی حالا دارمش. امروز، میخوام فرق بین یک، دو، سه، چهار حرف تو انگلیسی رو که خیلی سختن بهتون یاد بدم. اما بعد از این که این درس رو شنیدین و دیدین، خیلی براتون راحت تر میشه. دوباره، با بیشتر صداها تو انگلیسی، دلیل اینکه چرا خیلی سخته اینه که چون تو زبون شما، شاید این صدا رو اصلا ندارین. یا صداها تو زبون شما خیلی خیلی شبیهن. پس به جای گفتن P ، ترکیب یه P و یه F هست.

So let's go through one thing that's very, very important when you're learning any word that you're going to say, and it is what I've written in blue here: unvoiced and voiced. Do you know what the difference is between "unvoiced" and "voiced"? I will teach you. What you've to do is you have to put your hand on your throat. Not too hard. Don't kill yourselves. And you're going to make this sound. Just the letter. You're going to "puh, puh, puh." Now, when you make the "puh" sound, you've to be careful of two things. The first one is your mouth. What is your mouth doing? Okay? When you make the P sound, your lips have to go together and blow out like you're smoking. So it's "puh, puh". Okay? I like to call this "kiss mouth". So when you make a kiss mouth, it's like you're going to kiss someone. You go, "puh". Or you can call it a "smoking mouth". It doesn't matter. When you are saying the P sound, you're going to make your kiss mouth, "puh"; you're going to put your hand on your throat; and you're going to realize that your throat or your vocal cords do not vibrate. So try. "Puh, puh". You should not feel any vibration in your throat. This non-vibration is called "unvoiced". So if something is "unvoiced", it means it does not vibrate in your throat. So "unvoiced" means no vibration. Okay? So the P sound is a kiss with no vibration.

پس بیاین بریم سراغ یه چیزی که وقتی هر کلمه ای رو یاد میگیرین که می خواین بگین خیلی خیلی مهمه و این چیزیه که من با آبی اینجا نوشتمش: صدا دار و بی صدا. می دونین تفاوت بین voiced و unvoiced چیه؟ من به شما یاد می دهم. کاری که باید انجام بدین اینه که دستتون رو بزارین روی گلوتون. خیلی سخت نیست. خودتون رو نکشید. و خب شما می خواین این صدا رو دربیارین. فقط حرف رو. شما میخواین پاه، پاه، پاه. حالا، وقتی صدای پاه رو درمیارین، باید به دو تا چیز دقت کنین. اولی دهنتونه. دهنتون چی کار می کنه؟ خب؟ وقتی صدای پ رو درمیارین، لب هاتون باید جمع بشن و فوت کنن انگار دارین سیگار میکشین. پس این پاه، پاه. خب؟ من دوست دارم اینو صدا کنم دهن بوسی. پس وقتی شما دهن بوسی رو درمیارین، مثل اینه که میخواین کسی رو ببوسین. شما میگین، پاه، یا شما می تونین صداش کنین، دهن سیگارکش. فرقی نمیکنه. وقتی صدای پ رو میگین، دهن بوسی رو اجرا می کنین. پاه، شما دستتون رو گلوتون میزارین. و متوجه میشین که گلوتون یا تارهای صوتیتون لرزش ندارن. پس پاه  پاه رو امتحان کنین. نباید هیچ لرزشی رو تو گلوتون احساس کنین. این عدم لرزش رو میگن بی صدا. پس اگر چیزی بی صداست، معنیش اینه که لرزشی تو گلوتون ایجاد نمیکنه. پس بی صدا یعنی بدون لرزه. خب؟ پس صدای پ یه بوس بدون لرزشه.

Let's look at an example of a "voiced" letter. We're going to make the same mouth style, and we're going to blow a kiss or a smoke. But the difference between the P "puh" and the B, is that when we make the B sound, you have to vibrate your throat or your vocal cords. So you have to go "buh, buh, buh". Your lips are making the same movement, but the vocal cords are going to vibrate. So try this. "Buh, buh, buh." Then, if you do it without voicing it, it's "puh, puh, puh". So your lips are making the same movement, but your vocal cords vibrate and do not vibrate. So if it's voiced, it means that your vocal cords vibrate.

بیاین به نمونه ای از یه حرف صدادار نگاه کنیم. میخوایم همون سبک دهن رو انجام بدیم  و میخوایم یه بوس بفرستیم یا سیگار بکشیم. ولی فرق بین پ و ب اینه که صدای ب رو درمیاریم، شما باید گلوتون یا تارهای صوتیتون رو بلرزونین. پس، باید اینجوری بگین: باه، باه، باه. لبهاتون همون حرکت رو انجام میدن ولی تارهای صوتی می لرزن. پس اینو امتحان کنین. باه، باه، باه. بعد، اگه بدون صداگذاری انجامش بدین، میشه پاه پاه پاه. پس لب هاتون حرکت یکسانی رو انجام میدن اما تارهای صوتیتون می لرزن و نمی لرزن. پس این صداداره، معنیش اینه که تارهای صوتیتون می لرزن.

The next letter that a lot of people have problems with is the F. Now, when I make the F sound -- "fff, fff" -- I need to do something very important. I need to take my teeth and stick them out over my bottom lip. I like to call these "beaver teeth". Have you ever seen a beaver? Do beavers have teeth? Sometimes, the animal beaver has teeth. And beavers have very predominant -- very big front teeth because they chew trees. So when I say "beaver teeth", I mean you stick your teeth out like a beaver. Okay? So this sound is very different from the P and the B sound because first of all, your mouth is making a different position. So when you make the F sound, your teeth are out, and it is unvoiced. So again, you're going to put your hand on your throat and go "fff". The air is going to come out at the bottom of your teeth between your bottom lip and your top teeth. So it's "fff". It feels like you're pushing the air down. "Fff." With the P and the B, you're pushing the air out like you're smoking. With the F, the air is going down. So try. "Fff, fff, fff."

حرف بعدی که خیلی از افراد باهاش مشکل دارن F هست. حالا، زمانی که صدای ف رو درمیارم، ففففف، من باید یه کار خیلی مهم بکنم. من باید دندونامو بردارم بچسبونم به بالای لب پایینم. من دوست دارم اینو صدا کنم "دندون سگ آبی". تا حالا سگ آبی دیدین؟ سگای آبی دندون دارن؟ بعضی وقتا، سگ آبی دندون داره و سگای آبی دندونای جلو بزرگ و برجسته ای دارن چون درختا رو می جون. پس وقتی من میگم دندون سگ آبی، منظورم اینه که شما دندوناتون رو مثل سگ آبی بیرون میارین. خب؟ این صدا از P و B خیلی متفاوته. چون اول از همه، دهنتون یه حالت دیگه ای رو درمیاره. پس وقتی شما صدای ف رو درمیارین، دندوناتون بیرونن. و این بی صداست. پس دوباره، دستتون رو میزارین رو گلوتون و میگین فففففف. هوا از زیر دندوناتون بین لب پایینی تون و دندون بالاییتون بیرون میاد. پس این ففففف هست. اینجوری احساس میشه که دارین هوا رو میفرستین بیرون. ففففف، با P و B شما هوا رو بیرون میفرستین انگار که دارین سیگار میکشین. با F هوا پایین میره. پس امتحان کنین. ففففف

When we say the V sound or the "vuh", again, we're going to have beaver teeth. So you're going to stick your teeth out, except this time, it is voiced. So like the F sound, same mouth position, but you must vibrate your vocal cords. So it's "vuh, vuh, vuh." This is rather difficult, so I suggest you practice. "Vuh, vuh, vuh." It might take a little bit of time and a little bit of practice for you to get it. But the important thing for you to understand is that F does not vibrate, and "vuh" vibrates.

زمانی که صدای V رو میگیم یا واه، دوباره، باید دندونای سگ آبی رو داشته باشیم. پس شما دندوناتونو میارین بیرون، جز این که این دفعه، صداداره. پس مثل صدای ف، حالت دهن یکسان، ولی باید تارهای صوتیتون رو بلرزونین. پس، این واه، واه، واه هست. این یه کمی سخته، پس من پیشنهاد می کنم شما تمرین کنین. واه واه واه، این ممکنه یه کمی وقت و یه کمی تمرین بخواد تا یادش بگیرین. ولی چیز مهمی که باید بفهمین اینه که ف لرزه نداره اما واه داره.

So a lot of people maybe have problems with the B and the F, okay? So you've to look at this. The B is a kiss mouth, "buh, buh". And the F is a beaver mouth, and it's "fff, fff".

پس خیلی از آدما ممکنه با B و F مشکل داشته باشن، خب؟ پس باید به این نگاه کنین. B یه دهن بوسه ایه، باه باه. و F دندون سگ آبیه و فففف هست. 

مطالب مشابه:

تلفظ C در انگلیسی

استرس جمله در انگلیسی

لهجه های انگلیسی

تلفظ کلمات انگلیسی

اطلاعات تکميلي:
 • سطح: مقدماتی
 • دوره: Speaking, Pronunciation

160 نظرها

 • Maple

  Hi there to every single one, it's in fact a good for me to go to see this web page, it contains valuable Information.

 • Kristine

  Hello there, I found your site by the use of Google while looking for a similar matter,
  your website got here up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply become aware of your weblog thru Google, and
  located that it's really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I will appreciate in the event you proceed this in future.
  A lot of other folks will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

 • Miquel

  It is believed that garcinia kola functions
  nicely as a consequence of its antioxidant properties.

 • Bryan

  Hi my friend! I want to say that this post is amazing,
  great written and come with approximately all significant infos.
  I would like to see more posts like this .

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

اینستاگرام

تماس پایین

 • [email protected]
 • 02188464374
 • 02188465386
 • تهران - غرب به شرق اتوبان رسالت - بعد از پل سیدخندان - پلاک 1310
amethystcustomturquoise